ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸರಪಳಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸರಪಳಿ

1.ಚಿನಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
2.ಇಯು ಪೂರೈಕೆದಾರರು
3.1 ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಎಸ್‌ಬಿಐಒ ಕಚ್ಚಾ ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ

1. ಚೀನಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
2. ಇಯು ಪೂರೈಕೆದಾರರು
3. ಸಿಎಸ್ಬಿಐಒ ಕಚ್ಚಾ ನೆಲೆ (2019 ರಿಂದ)